Sähköliittymä

Yleinen sähköliittymä

Yleisin sähköliittymäalue on jaettu vyöhykkeisiin!

Yleisin sähköliittymä on pienjännite liittymä (Pj). Pj- liittymät on jaettu vyöhykkeisiin. Vyöhykejaottelulla turvataan liittyjille mahdollisimman yhdenmukainen palvelu ja liittymishinta. Sähköliittymän hintaan vaikuttavat sähkökäyttöpaikan sijainti ja tarvitsemasi sulakekoko.

 

Vyöhykehinnoittelua ei käytetä alueisiin, joihin on määritelty erikoisehtoja tai aiemmin määritelty aluehinta.

Liittymiskohta on yleensä tontin rajalla. Mikäli tontin raja sijaitsee yli 40 metrin päässä mittauskeskuksesta, liittämiskohta sijoitetaan tontin sisälle enintään 40 metrin päähän mittauskeskuksesta.

Hinnastot sivuiltamme löydät voimassa olevat liittymähinnat. 

        

Vyöhyke 1

Asemakaava-alueen liittymät ja asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittuvat liittymät, jotka sijaitsevat enintään 200 metrin päässä jakelumuuntajasta ja liittymässä on enintään 3 x 1600 A pääsulakkeet.

 

Vyöhyke 2           

Liittymä sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella. Käyttöpaikka sijaitsee enintään 400 metrin päässä olemassa olevasta jakelumuuntamosta ja liittymässä on enintään 3 x  1600A pääsulakkeet.

 

Vyöhyke 3

Liittymä sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella. Käyttöpaikka sijaitsee 400 – 600 metrin päässä olemassa olevasta jakelumuuntamosta ja liittymässä on enintään 3 x 1600A pääsulakkeet.

 

Aluekohtainen liittymismaksu

Liittymä sijaitsee määriteltyjen vyöhykkeiden 1 -3 ulkopuolella. Vyöhykkeellä sovelletaan aluekohtaista  hinnoittelua.

Maksua arvioidaan todellisiin sähköverkon rakennuskustannuksiin perustuen ja hinnoittelussa huomioidaan potentiaalisten liittyjien määrä, olemassa olevat kiinteistöt ja kaavoitetut tontit, poikkeamis- tai rakennusluvan saaneet rakennuskohteet.
Aluekohtaista hinnoittelua sovelletaan alueissa, joissa vähintään 60 % alueen potentiaalisista liittyjistä on tehnyt tai tekemässä liittymissopimuksen.

Sähköverkon rakentamiskustannuksia arvioitaessa käytetään Energiaviraston vahvistamia voimassaolevia yksikköhintoja

Liittymismaksut määritellään erikseen kullekin alueelle jakamalla liittymien rakentamisesta ja tarvittavasta jakeluverkon vahvistamisesta aiheutuvat rakennuskustannukset potentiaalisten liittyjien kesken.

Yhtiön toimialueella on kaava-alueita, joihin aluekohtainen liittymishinta on laskettuna vuosittain valmiiksi. Aikaisemmin määriteltyjen liittymä- tai aluehintojen osalta menetellään sovittujen ehtojen mukaisesti.

 

Korotettu aluekohtainen liittymismaksu

Mikäli alueen potentiaalista liittyjistä ei löydy 60 % sähköverkkoon liittyjää, niin halukkaille voidaan tarjota mahdollisuutta liittyä sähköverkkoon korotetulla liittymismaksulla.  Korotettu liittymismaksu lasketaan jakamalla 60 % osuus rakentamiskustannuksista halukkaiden liittyjien määrällä. Aluehinnoittelusta siirrytään vyöhykehinnoitteluun, kun potentiaalisten liittyjien määrä on täyttynyt.

Jälkiliittyjälauseke
Liittymismaksun ollessa korkeampi kuin aluekohtainen liittymismaksu, sopimuksessa on jälkiliittyjälauseke.  Lausekkeen perusteella liittymismaksusta palautetaan liittyjälle se osuus, joka ylittää uusien liittyjien maksaman osuuden liittymismaksusta.  Jälkiliittyjä lauseke on voimassa 10 vuoden ajan sopimuksen alkamisesta.

Tapauskohtaista hinnoittelu

Hinnoittelua sovelletaan tapauksissa, jotka sijoittuvat aluehinnoittelun ja vyöhyke 1 – 3 ulkopuolelle. Liittymismaksu lasketaan tapauskohtaisesti toimittajaa sitovaksi hinta-arvioksi.

Kysy lisää asintuntijoiltamme. Yhteystiedot löytyvät yhteystiedot sivultamme.